XARXES DE NYLON

   Xarxes confeccionades amb poliamida d'alta resistència.

El gruix de la corda i el pas de malla s'adapten a gran varietat d'esports: golf, futbol, hoquei, etc.

Les xarxes van fixades a una instal-lació de cables d'acer plastificat de 5 mm de gruix que garanteix una òptima tensió i la mínima fricció possible de la xarxa contra elements metàl-lics, augmentant així la durabilitat de tots els elements.

Els pals són fabricats amb tub rodó de diàmetres que van des de 80 fins a 110mm, amb gruixos que igualment oscil-len entre els 3 i els 5 mm, depenent de l'alçada i de la resistència necessària.

 

Components necessaris per un tancat de xarxa de nylon:  Pals rodons, tornapuntes telecòpics, cargols tornapuntes, xarxa de nylon, cable d'acer, grapes, tensors, taps.MALLA DE NYLON

 

El material que forma la malla Nylon és una fibra sintètica d’una utilització molt extensa quan es requereix la màxima resistència amb el menor diàmetre possible.

 Té unes característiques principals que són una gran resistència a la tracció, a la incidència solar i a l’abrasió per fregament. És recomanable prescindir del seu ús en ambients clorats ja que es debilita pel nivell d’absorció d’aigua que té.

 Els postes es col·loquen cada 5 metres mitjançant daus de formigó.

 Principalment s’utilitza en instal·lacions esportives com: futbol, golf, tennis... i en muntatges de seguretat i protecció laboral del mateix caire. .

 

Malla nylon Tancaments enreixats Ecoinox