MALLA ELECTROSOLDADA

  Tela galvanitzada i plastificada de filferros electrosoldats en els punts d’encreuament i en forma de quadrícula, amb forats de malla de 50 x 50 mm, 100 x 50 mm i 100 x 75 mm segons el model.

  Es caracteritza per tenir una bona rigidesa i resistència.


Components necessaris per un tancat de malla electrosoldada: Pals de cremallera, tornapuntes, cargols tornapuntes, suports tornapuntes, malla electrosoldada, grapes, taps.


MALLA ELECTROSOLDADA

La malla electrosoldada és un producte format per dos sistemes d’elements, (barres o filferro) un longitudinal i l’altre transversal, que es creuen entre sí perpendicularment. Els punts de contacte s’uneixen mitjançant soldadures elèctriques, per un procés de producció en sèrie.
 
En el sector de la construcció es fan servir en cementacions, paviments, soleres, murs, forjats, cobertes, terrasses, canals… el seu ús s’ha generalitzat per la seva senzillesa i rapidesa de col·locació, a més de les importants avantatges tècniques, econòmiques i qualitatives que aporta.
 
Les mides disponibles són:

1,00 m

1,20 m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

Els diàmetres dels acers empleats són: 5, 6, 7, 8, 10 i 12mm.
 
La qualitat de les malles electrosoldades i el compliment dels diferents requeriments de les normes que li són d’aplicació, esta avalada per la marca N de Producte Certificat AENOR i es subministren acompanyats del corresponent Certificat de Garantia de Qualitat.
 
La versatilitat de les instal·lacions que es disposen asseguren una total resposta a les necessitats dels clients.
Malla electrosoldada Tancaments enreixats Ecoinox