Tela de malla rectangular constituïda de filferros galvanitzats entrelligats, més espaiats a la part superior que a la inferior.

Es caracteritza per ser una tela fiable i econòmica, ideal per a grans extensions de terreny.

Components necessaris per un tancat de malla nuada:

Pals de cremallera o de fusta, tornapuntes, cargols tornapuntes, suports tornapuntes, malla nuada, grapes, tensors, taps.TANCA ANUDADA


Les tanques cinegètiques, ramaderes o anudades són tanques de tela metàl·lica suportada per postes de fusta tractada o postes de ferro.

Aquest tipus de tancats s’utilitzava, normalment, per a closos de bestiar en pasturatge extensiu i en finques amb activitats ramaderes. Amb els anys, el seu ús s’ha estès al tancat de finques privades, parcs d’animals, tancats de camps de golf, parcel·les residencials… és a dir, a tot tipus de tancats en el medi natural.

La malla cinegètica es reconeix per la disposició dels filferros verticals i horitzontals que formen grans quadres poc visibles des de lluny.

Hi ha dos tipus de malla segons el nus que s’utilitza alhora d’unir aquests filferros; en les més habitual trobem el nus de moll en què el filferro vertical es va enrotllant en l’horitzontal, en les d’alta tensió, en canvi, trobem el nus independent en què els nusos entre els filferros horitzontals i els verticals es realitzen mitjançant un filferro independent.

Malla anudada Tancaments enreixats Ecoinox Les malles d'alta tensió tenen major resistència a l'impacte del bestiar i major durada.

El seu muntatge requereix pilars que resisteixin la tensió de la tela, per aquest motiu és recomanable que la seva instal·lació sigui realitzada per professionals. 


El gruix dels filferros oscil·la entre 1,9 i 3 mil·límetres de diàmetre. Alguns fabricants utilitzen filferros de major diàmetre en les línies horitzontal superior i inferior de la malla. 


Les alçades de la malla també varien segons el fabricant, però les més freqüents són:

1,00 m

1,50 m

2,00 m

 

100/8/15122/9/15148/18/15200/20/15 I així és com s’expressen les mides de la malla:


200/22/15.
200 – Alçada de la malla
22 – Nombre de filferros horitzontals
15 – Separació entre els filferros verticals en cmPer definir una malla metàl·lica per a un tancat cinegètic és important especificar els gruixos dels filferros i la disposició dels mateixos. Per a això, per a la seva nomenclatura utilitzem 3 nombres en sèrie separats per una barra igual a la taula anterior.
 
Un altre factor important per definir una malla és l'acabat superficial de l'acer, normalment zincat. N’hi ha amb zincat normal, triple o fins i tot amb recobriment de PVC verd.
 
Pel que fa al suport de la tela, s'utilitzen postes de fusta tractats, tornejats habitualment o postes metàl·lics rodons. Els diàmetres més utilitzats són els de 5 cm en ferro i 10 o 12 cm en fusta. Es fixen al terreny natural mitjançant estaques o bé en daus de formigó de 30x30x30. La distància entre postes de fusta o metàl·lics depèn de l'orografia i del sistema de muntatge però acostuma a ser de 4 m. En les tanques cinegètiques, és imprescindible realitzar una bona alineació dels pilars i l'ús de tornapuntes intermedis i cantoners.
 
A ECOINOX 92 disposem d'un ampli estoc de malla cinegètica, postes metàl·lics, portes de fusta per a finques i accessoris per a la construcció de tancats cinegètics.

Malla anudada